Photosynthesis

26 tekstów – auto­rem jest Pho­tosyn­the­sis.

-Wiesz, że codzien­nie dziękuję Bo­gu za to, że
zesłał mi Ciebie na moją drogę życia...?
-A wiesz, że ja codzien­nie dziękuję Tobie,
że zesłałaś mi sa­mego Boga...? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 lipca 2011, 12:22

Ucząc się his­to­rii, tra­cimy te­raźniej­szość, aby móc do­wie­dzieć się cze­goś, na co i tak nie ma­my już wpływu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2011, 19:39

"Jad"

Plując ja­dem jak żmija,
owi­jam się wokół świata,
za­dając ból, który nie mija,
przez ko­lej­ne niew­dzięczne lata.

Ja­dem tnącym jak os­trze żyletki,
słowa­mi prze­cinam ludzi serce,
nie pot­rzeb­ny mi żaden syg­nał karetki,
w niekończącej się ludzkiej męce.

Skórą zieloną jak liście wiosną,
do­tykam rzeczy materialne,
cza­sami w chwilę radosną,
Twe słowa stają się realne.

Ruchem zwin­nym jak kot,
uciekam przed go­niącym mnie strachem,
i wznosząc się w nies­po­koj­ny lot,
na­sycam się po­wiet­rza zapachem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 marca 2011, 16:59

Szkoła jest jak sko­ki nar­ciar­skie - pier­wsza se­ria i dru­ga. Tyl­ko, że w tej dru­giej przykłada­my się bardziej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 marca 2011, 13:17

"Jestem"

Jes­tem jak ptak stąpający po krawędzi,
wznoszący się de­likat­nie w powietrze,
nikt Go od szczęścia nie odpędzi,
nie pot­knie się na sza­lejącym wietrze.

Jes­tem jak krzew sa­mot­nie rosnący,
doj­rze­wający w cieniu innych,
i Twój do­tyk gałęzi kojący,
z oddali [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 14 marca 2011, 14:15

"Przed Tobą"

Przed Tobą całe życie,
wiele miej­sc do zwiedzenia,
i mo­ja miłość cze­kająca skrycie,
na wiel­kie i małe marzenia.

Przed Tobą całe życie,
tak dużo dni zap­la­nowa­nych przez Boga,
i mo­ja cier­pli­wość cze­kająca skrycie,
czy­hająca za ro­giem trwoga.

Przed Tobą całe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 marca 2011, 16:14

Gdy­byś miał żywić się miłością, umarłbyś z głodu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 marca 2011, 20:26

Chciałaś być wyjątko­wa jak błąd w słow­ni­ku or­togra­ficznym. Dlacze­go więc, gdy sta­rałaś się spełnić swo­je marze­nie, stałaś się jedną z za­sad rządzącą pra­wami ortografii? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 marca 2011, 18:04

Szczęście jest jak red bull- do­daje skrzydeł. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 stycznia 2011, 09:59

Uwierz w siebie, po­nieważ możesz być os­tatnią osobą, której zaufasz. 

myśl dnia z 10 września 2014 roku
zebrała 69 fiszek • 9 sierpnia 2010, 13:37

Photosynthesis

"Odrzuć próżny dźwięk słów i patrz..."

Zeszyty
  • Życie. – W zeszy­cie tym pragnę umieścić wszys­tkie myśli, które (cho­ciażby w ma­lut­kiej części) odzwier­cied­lają mo­je życie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Photosynthesis

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 września 2014, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uwierz w siebie, po­nieważ [...]